Αεροδρόμιο Ηρακλείου : Έλεγχος στατικής επάρκειας - NDT επιθεώρηση μεταλλικών πυλώνων.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στους εννέα (9) κεντρικούς μεταλλικούς πυλώνες φωτισμού του αεροδρομίου Ηρακλείου "Νίκος Καζαντζάκης". Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η εταιρεία μας και σκοπός μας ήταν να ελέγξουμε τη στατική επάρκεια των πυλώνων μέσω οπτικού ελέγχου και με τη βοήθεια μη καταστρεπτικών μεθόδων (NDT). Ως NDT μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των υπερήχων για τη δειγματοληπτική παχυμέτρηση των μεταλλικών διατομών στα κρίσιμα σημεία της κατασκευής.