Φαρσάρης ΑΒΕΕ : Κατασκευή μεταλλικών πλατφορμών, στηθαίων και κάθετων κλιμάκων.

Η εταιρεία μας ανέλαβε την κατασκευή ασφαλών οδεύσεων (πλατφόρμες, στηθαία, κλίμακες) για τους εργαζόμενους σε όλους του χώρους του εργοστασίου όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης από ύψος. Οι κυριότερες ανάγκες παρουσιάστηκαν στις κορυφές των σιλό και στις ταινίες μεταφοράς προϊόντων.