ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LIFE LINES - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει εγκαταστάσεις συστημάτων life lines (horizontal & vertical) για την ασφάλεια εργαζομένων έναντι πτώσης από ύψος σε σημεία όπου η προσέγγιση γίνεται χωρίς την προστασία κιγκλιδωμάτων ή ικριωμάτων όπως για παράδειγμα σε στέγες και μεταλλικούς φορείς. Τα life lines μπορούν να είναι είτε μόνιμα είτε προσωρινά ανάλογα τις εκάστοτε ανάγκες.

Παράλληλα έχουμε τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε εργαζομένους για τη χρήση των συστημάτων αυτών με βάση τη εθνική και διεθνή νομοθεσία παρέχοντας βεβαίωση καταλληλόλητας εργαζομένου μετά από 8 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης.