ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ

Η UPWORKS έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τη διεκπεραίωση εργασιών σε ύψος εκεί όπου συνεργεία με συμβατικές ή παραδοσιακές μεθόδους δεν μπορούν να εργασθούν

Οι βασικοί τομείς στους οποίους η UPWORKS δραστηριοποιείται είναι:

Βιομηχανία
Ενέργεια – Α.Π.Ε.
Κτιριακά έργα
Γεωτεχνικά έργα (βραχοπροστασία)
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Αεροδρόμια
Ειδικά τεχνικά έργα (Γέφυρες - Λιμενικά - Φράγματα)
Ναυτιλία
Ιστορικά μνημεία
Πυλώνες – Ιστοί – Τηλεπικοινωνίες